120118_BVG-detaljreg-vedtattplan_A3.jpg
B10_fugleperspektiv_øst_m_skygger.jpg

BODØ VIDEREGÅENDE SKOLE

Detaljplan, sentrum ,Bodø kommune, plan ID 1286

Området benyttes til skoler, parkering, grøntområde og trafikkområder. Reguleringsplanen omfatter områdene for videregående skole på øst- og vestsiden av Torvgata. Parkeringsplass i krysset mot Torvgata og Prof. Schyttes gate samt parkeringsområdet mellom Grensen og videregående skole inngår i planområdet. Del av gangveiforbindelse mellom Torvgata og Bankgata nord for skolene inngår også i planen.

Utbyggingen av skoleområdene legger til rette for å gi en bedre sammenheng mellom skoleområdene på begge sider av Torvgata. Dette kan skje ved bygging av en broforbindelse over Torvgata og en overflatebearbeidelse av kjørebanen.

De foreliggende utbyggingsplanene er beregnet til ca. 11 000 m2 BRA som nybygg ut over den delen av eksisterende bygningsmasse som fortsatt skal benyttes, ca. 15 000 m2. Dette gir en samlet bygningsmasse på ca. 26 000 m2 BRA.

STED
Bodø sentrum
OPPDRAGSGIVER
Nordland fylkeskommune, Eiendomsseksjonen
ARKITEKT
Gisle Jakhelln, saksansvarlig
UTFØRT
2011 - 2012
AREAL
42,2 daa
BOARCHS TJENESTER
Mulighetsanalyse. Detaljreguleringsplan

PDF