LILLE INDRE ROSØYA

REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING, RØDØY KOMMUNE

Planen gir grunnlag for etablering av et landbasert oppdrettsanlegg.

Oppdrettsanlegget består av tre basseng for fisken, rørføringer under vann på øst- og vestsiden av øya, og tankanlegg for oppsamling av avfall. Tankene nedsenkes i terrenget og kan være opptil 3 m over bakken. Kai for fôringsflåte og fôringsbåt er på innsiden, vestsiden av øya. Anlegget vil være utstyrt med en sedimenteringsfelle som fanger opp det meste av partikulært synkende materiale som fekalier og fôrspill. Dette sedimentet slippes ikke ut til resipient slik som fra et tradisjonelt driftet matfiskanlegg med merder i sjø. Sedimentet tas vare på og transporteres bort fra øya.

Øya er relativt lav og flat. Her er ingen bebyggelse, men har vært beite for sau og ingen annen type bruk. Lille Indre Rosøya utgjør en del av øygruppens ytre rand mot Rødøyfjorden. Planområdets synlighet er begrenset til nærliggende øyer og høyereliggende områder på Rødøya, i tillegg til sjøen omkring.

Anlegget ligger i nærheten av friluftslivsområder, men søker å ta hensyn til opplevelsesverdien for friluftslivet ved i stor grad å bevare visuelt viktige elementer i naturen. Fjellskjæringer for bassengene utformes slik at disse får en mest mulig harmonisk form i forhold til omgivelsene.

Konsekvensutredningen viser at anlegget i liten grad vil få negative konsekvenser for omgivelsene for alle miljøfaglige forhold. Det vil derfor ikke være behov for avbøtende tiltak.

STED

Lille Indre Rosøya, Rødøya, Rødøy kommune

OPPDRAGSGIVER

Gigante Salmon AS, Sjøgata 21, 8006 Bodø

ARKITEKT

Gisle Jakhelln

UTFØRT

2018

PLAN ID

03-10-14.10

AREAL

184 daa inkludert sjøområde, av dette er 59,7 daa landareal

BOARCHS TJENESTER

Arkitektarbeider, plankonsulent konsekvensutredning og detaljreguleringsplan

PDF