RAFTSUND BRO

Mellom Hinnøya og Austvågøy i Lofoten

LOFAST er en veistrekning på til sammen 51 km med flere tuneller og broer mellom Gullesfjordbotn i Kvæfjord og Raftsundet i Hadsel kommune. Den er bygget for å gi Lofoten fergefri forbindelse. Raftsund bru ble tegnet etter at BOARCH sammen med Dr. Ing. A.Aas Jakobsen vant en arkitektkonkurranse utlyst av Statens vegvesen. Det er en slak og elegant betongbro som spenner mellom det knudrete landskapet på Hinnøya og Austvågøy i Lofoten, og de tynne og elegante pilarene som broen hviler på, er lite framtredende i det visuelle bildet. 
   Dette er en spennbetongbro, bygd etter ”fritt-fram”-metoden. Byggemetoden går ut på at en bygger ut fra en fast ende (pilar) fra hver sin side samtidig, til de to delene møtes på midten. Når endene møtes, kobles broen sammen, og kreftene fordeles ut til hver sin hovedstøtte. Tilpasning til ladskapet har vært viktig ved utformingen av broen og veiføringen. Alle fundamentene / landkarene som står på fjell, er senket ned i terrenget for å gjøre terrenginngrepene så små som mulig.

STED
Raftsundet, Hadsel kommune
OPPDRAGSGIVER
Statens vegvesen
ARKITEKT
Gisle Jakhelln, Johnny Kristensen
UTFØRT
1998
PROSJEKTKOSTNAD
110 millioner
BOARCHS TJENESTER
Arkitekt

PDF