STØVER ØST - FELT B5 OG B6

Detaljreguleringsplan, Bodø kommune

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse på Støver, ca. 11 km øst for Bodø sentrum. Området er i dag ubebygget, utmark med noe skog og tidligere slåttemark.

Det er en høydeforskjell over hele planområdet på 27 m. I området som planlegges bebygget er det en høydeforskjell på 14 m. De to blokkrekkene er terrassert i forhold til hverandre. Blokkene er på 3 og 4 etasjer. På grunn av det sterke terrengfallet er utsikten mot syd ivaretatt for leilighetene i den øvre blokken, B5.

For å gi bebyggelsen et opplevelsesrikt uttrykk er den øvre blokken lagt i en variert buet form. Det vertikale uttrykket er markert for å redusere det visuelle inntrykket av en lang blokk. Blokkene er også delt opp i flere deler. Vertikaliteten er understreket ved å føre fasadekledningen ned til også å dekke parkeringsetasjen for B6.1. Takene er gitt en variert form, hovedsakelig som pulttak, men også som saltak. Dette forsterker det vertikale uttrykket i bebyggelsen.

Svalgangene er gitt en variert utforming ved å gi oppholdssoner ved inngangene. Her er også det vertikale uttrykket understreket, noe som er ført videre i plassering og utforming av trappe- og heishusene. Skissseprosjektet viser 125 leiligheter.

STED

Støver, Bodø Kommune

OPPDRAGSGIVER

Støver boligpark AS, Postboks 3011, 8086 Bodø

ARKITEKT

Gisle Jakhelln, saksansvarlig

UTFØRT

2010 - 2012

AREAL

42,56 daa

BOARCHS TJENESTER

Skisseprosjekt. Detaljreguleringsplan

PDF